12星座傻瓜指数大揭秘

作者:情书网 人气:

báiyángzuò shǎguāzhǐshù:    

tiānzhēnxíng yīnwéitiānzhēnzhǎng,yīnérzuòleshǎobènshì nàoleshǎoxiàohuà,shǎguāzhǐshùpiāngāoérjiàngxiàlái 

jīnniúzuò shǎguāzhǐshù:    

chídùnxíng fǎnyīngmànyòunéngshíxiūzhèng,cháng使shǐxiàndekùnjìngdāngzhōng,suànshìmǎnbēicǎndezhǒngkuàng 

shuāngzuò shǎguāzhǐshù:  

piāoxíng méiyǒuzhǔjiànzhīhuìgēnzhecháoliúzǒu,suīyǒuxiǎocōngmíngdànchángfǎnbèicōngmíng,fàncuòdeshíhòuzhēndehěnxiàngshǎguā 

xièzuò shǎguāzhǐshù:   

qíngxíng bèiqíngyǐngxiǎngtài,yīnsuǒyǒudezuìèdōushìyóukòngzhìdeqíngérlái,háihuìshāng 

shīzuò shǎguāzhǐshù:   

róngxíng wéilezūn mǎndeyuányīn,ràngzuòleshǎodebènshì,yìngzhetóurèncuòháishìhěnyánzhòngdewèn 

chùzuò shǎguāzhǐshù: 

guīmáoxíng tàiguòxiǎoxīnérhángdòng,使shǐhángleháishìfàng,dànfàncuòkànláijiùhuìhěnyánzhòng 

tiānchèngzuò shǎguāzhǐshù:   

lǎnsànxíng xiǎngyàoshěngshìdànyòuméiyǒuhǎofāng,tōuzheshí,zuìhòuháishìchūgèngduōdedàijiàcáiháng 

tiānxiēzuò shǎguāzhǐshù: 

zhíháng zhīyǒushìduìde,réndōushìcuòde,dàoshìqíngjiùyàochéngdānfàncuòdesuǒyǒufēngxiǎnrèn 

shèshǒuzuò shǎguāzhǐshù:    

tiānxíng tiānxiàláiyǒubiéréndǐngzhe,dànshìshìqíngchángchángjiùhuìluòdàotóushàng,méiyǒujiějuéfāngànzhīhǎokàntiānchīfànle 

jiézuò shǎguāzhǐshù:  

bǎoshǒuxíng yīnwéidānxīnérhángdòng,suīránfàncuòdehuìjiào,dànshìshēnghuóshìzhǒngsǔnshī 

shuǐpíngzuò shǎguāzhǐshù:  

guàixíng nǎozhōngdexiǎngrénnéng,dànshìguàidàohánggōutōng,hángshìfēngguàiyǒushíhòuxiàngfēngyàng 

shuāngzuò shǎguāzhǐshù:     

xíng shēnzàiqiú xīnzàixiānjìng,měitiānzàihuàndexiǎngzhōngguòshēnghuó,kǒngshìzhèshìjièshuǐba 

the end